1 Приложившие печати были: Неемия-Тиршафа, сын Гахалии, и Седекия, 2 Сераия, Азария, Иеремия, 3 Пашхур, Амария, Малхия, 4 Хаттуш, Шевания, Маллух, 5 Харим, Меремоф, Овадия, 6 Даниил, Гиннефон, Варух, 7 Мешуллам, Авия, Миямин, 8 Маазия, Вилгай, Шемаия: это священники. 9 Левиты: Иисус, сын Азании, Биннуй, из сыновей Хенадада, Кадмиил, 10 и братья их: Шевания, Годия, Клита, Фелаия, Ханан, 11 Миха, Рехов, Хашавия, 12 Закхур, Шеревия, Шевания, 13 Годия, Ваний, Венинуй. 14 Главы народа: Парош, Пахаф-Моав, Елам, Заффу, Вания, 15 Вунний, Азгар, Бевай, 16 Адония, Бигвай, Адин, 17 Атер, Езекия, Азур, 18 Годия, Хашум, Бецай, 19 Хариф, Анафоф, Невай, 20 Магпиаш, Мешуллам, Хезир, 21 Мешезавел, Садок, Иаддуй, 22 Фелатия, Ханан, Анаия, 23 Осия, Ханания, Хашшув, 24 Лохеш, Пилха, Шовек, 25 Рехум, Хашавна, Маасея, 26 Ахия, Ханан, Анан, 27 Маллух, Харим, Ваана. 28 И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, 29 пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием — поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его, 30 и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих; 31 и когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. 32 И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего: 33 на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совершаемое в доме Бога нашего. 34 И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, привозить их к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе. 35 И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева; 36 также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего. 37 И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. 38 При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой, 39 потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим до́ма Бога нашего.
Письмова запорука дотримуватися Божого Закону
1 У зв’язку з усім цим ми складаємо письмову запоруку, яку скріплюють своїми печатками всі наші можновладці, наші священики й наші левіти.
2 Ось ті, котрі поставили печатки. Намісник Неємія, син Хакалії та Седекія.
3 Далі: Серая, Азарія та Єремія;
4 Пашхур, Амарія та Малкія;
5 Хаттуш, Шеванія та Маллух;
6 Харім, Меремот і Овадія;
7 Даниїл, Ґіннетон і Барух;
8 Меуллам, Авія та Міямін;
9 Маазія, Білґай та Шемая, – це всі священики.
10 Далі йдуть левіти. Ісус, син Азанії, Біннуй із Хенададових нащадків і Кадміїл,
11 а також їхні брати – Шеванія, Ходія, Келіта, Пелая та Ханан;
12 Міха, Рехов і Хашавія;
13 Заккур, Шеревія та Шеванія;
14 Годія, Бані та Беніну.
15 Далі начальники народу. Парош, Пахат-Моав, Елам, Затту та Бані;
16 Бунні, Азґад і Бебай;
17 Адонія, Біґвай та Адін;
18 Атер, Єзекія та Аззур;
19 Ходія, Хашум і Бецай;
20 Харіф, Анатот і Невай;
21 Маґпіяш, Мешуллам і Хезір;
22 Мешезавел, Садок і Яддуя;
23 Пелатія, Ханан і Аная;
24 Осія, Хананія та Хашшув;
25 Галлохеш, Пілха та Шовек;
26 Рехум, Хашавна та Маасея;
27 Ахія, Ханан і Анан;
28 Маллух, Харім і Баана.
29 Всі інші з народу, – священики, левіти, придверники, співаки, слуги Храму, – ті, котрі відокремились від чужоземних народів і приєднались до Божого Закону, разом зі своїми дружинами, своїми синами, своїми дочками, здатними все зрозуміти,
30 прилучилися до своїх братів та до своїх начальників, присягнувши з обітницею, що будуть дотримуватись Божого Закону, даного за посередництвом Божого слуги Мойсея, зберігаючи й виконуючи всі Заповіді Господа нашого Бога, Його присуди та Його постанови,
31 і не видаватимуть своїх дочок за дружин іншим народам землі, а їхніх дочок не братимуть за дружин для своїх синів.
32 І якщо народи краю привозитимуть у суботній день на продаж якісь товари чи різні харчі, то ми не будемо в них купувати ні в суботу, ні в інші святкові дні. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю і будемо дарувати боржникам їхні борги.
33 Беремо також на себе зобов’язання щороку давати третину шекля на служіння в Храмі нашого Бога, зокрема,
34 на Виставні хліби, та на щоденну хлібну жертву, а також на постійні всепалення по суботах; на жертви новомісяччя й свята, та святі урочистості; на жертви за гріх задля викуплення Ізраїлю, та на інші потреби Храму нашого Бога.
35 Ми, – священики, левіти та народ, – жеребкуванням вирішили, хто буде доставляти дрова в Храм нашого Бога, аби підтримувати вогонь на жертовнику Господа, нашого Бога, як записано в Законі, – почергово кожна родина, в призначений для неї час із року в рік.
36 Ми також зобов’язались щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в Господній Храм;
37 приводити первістків, наших синів, у Храм нашого Бога, а також приносити священикам, котрі служать у Храмі нашого Бога, первородних з наших стад і з наших отар, як написано в Законі.
38 Так само і найперше наше тісто з нового врожаю, й найперші плоди кожного дерева, вина й олії будемо постачати священикам у комори Храму нашого Бога, а також з врожаїв нашої землі будемо давати десятину для левітів. Адже саме левіти й збиратимуть десятину в усіх хліборобських місцевостях.
39 Разом з левітами, коли вони збиратимуть десятину, буде священик, нащадок Аарона, а левіти принесуть десятину з десятини в Храм нашого Бога, – в комори храмової скарбниці.
40 Адже нащадки Ізраїля та нащадки Левія приноситимуть у ті комори й свої власні приношення з зерна, вина та олії. Там також зберігатиметься все начиння Святилища, яке потрібне для служіння священикам, придверникам і співакам. Тож не занедбуймо Храму нашого Бога.